Nahlásit nelegální soubor

POSTUP PŘI INFORMOVÁNÍ POSKYTOVATELE O PROTIPRÁVNÍ POVAZE OBSAHU

UKLÁDANÝCH INFORMACÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) upravují doporučený postup při informování obchodní společnosti Front Current LTD., se sídlem W1B 3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, číslo společnosti 11851863, registrovanou u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 11851863, podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu Front Current LTD. - pobočka Praha, Česká republika, se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 081 08 871, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 79169 (dále jen „poskytovatel“) o protiprávní povaze obsahu informací ukládaných třetími osobami (dále jen „uživatel“) na webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese prehrajto.cz (dále jen „webová stránka“), a to ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2. OZNÁMENÍ POSKYTOVATELI

2.1. Oznámení o protiprávní povaze obsahu informací uložených uživatelem na webovou stránku (dále jen „oznámení“) zasílá oznamovatel poskytovateli v textové podobě,  skrze následující formulář na konci textu.

2.2. Oznámení obsahuje následující údaje:

2.2.1. řádnou specifikaci osoby, která oznámení činí (dále jen oznamovatel“), včetně kontaktních údajů oznamovatele;

2.2.2. pokud oznamovatel není přímo osobou, do jejíchž práv mělo být uložením informací na webovou stránku uživatelem zasaženo (dále jen „nositel práv“), také informace o (právním) vztahu mezi oznamovatelem a nositelem práv;

2.2.3. informace o umístění souboru obsahujícím protiprávní informace na webové stránce, včetně přesné internetové adresy umístění takového souboru;

2.2.4. podrobné vysvětlení, z jakého důvodu se oznamovatel domnívá, že uložením informací na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv nositele práv, přičemž pokud se oznamovatel domnívá, že uložením informací na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv k předmětu chráněných autorským právem, také specifikaci předmětu chráněného autorským právem, do kterého mělo být uživatelem zasaženo;

2.2.5. informace a důkazy dokládající tvrzení oznamovatele, že uložením obsahu na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv nositele práv;

2.2.6. případně další relevantní informace umožňující poskytovateli posoudit právní stav ve vztahu k obsahu uloženému uživatelem, o kterém se oznamovatel domnívá, že jehouložením na webovou stránku došlo či dochází k zásahu do práv nositele práv.

2.3. Oznámení obsahuje také následující prohlášení oznamovatele. Oznamovatel tímto prohlašuje, že informace uvedené v oznámení jsou pravdivé a úplné a že žádnou důležitou skutečnost poskytovateli nezamlčel. Oznamovatel tímto prohlašuje, že přijímá odpovědnost za to, že informace poskytnuté poskytovateli v rámci oznámení jsou pravdivé a úplné a že žádnou důležitou skutečnost poskytovateli nezamlčel.

2.4. Poskytovatel může po oznamovateli kdykoliv vyžadovat poskytnutí i dalších doplňujících informací souvisejících s oznámením oznamovatele.

3. ODPOVĚDNOST OZNAMOVATELE

3.1. Oznamovatel nese odpovědnost za újmu způsobenou poskytovateli či újmu způsobenou uživateli pro případ, že informace uvedené v oznámení budou nesprávné, nepravdivé či neúplné, a to v souladu a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

V Praze dne 20.05.2019

Front Current LTD